Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Buskerud / Valgkomiteen

Valgkomite

Valgkomite

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉ I DISTRIKTSLEDD

Vedtatt i sentralstyret november 2018

 

Valgkomiteens arbeid er av den største betydning for å få et velfungerende styre i distriktsleddene. Valgkomiteen skal sette sammen et forslag til et styre som kan gi medlemskorene i distriktsleddet et godt, kvalitetsmessig og variert tilbud i tråd med de mål og strategiske satsningsområder som er vedtatt av Landsmøtet.

 

 1. FORMÅL

Valgkomiteen har som mål å finne gode kandidater med nødvendig kompetanse og erfaring til tillitsverv i Norges Korforbunds distriktsledd. Valgkomiteen bør være til stede på aktuelle samlinger og aktivt forsøke å bli kjent med distriktsleddets medlemskor.

 

 1. VALG AV VALGKOMITÈ

Distriktsleddets årsmøte velger valgkomité i henhold til distriktsleddets vedtekter.

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Medlemmer velges for 3 år og kan ikke gjenvelges. Ett medlem er på valg hvert år og det lengst fungerende medlem er leder av komiteen. Varamedlem velges for 1 år.

 

 1. VALGKOMITEENS HOVEDOPPGAVEOPPGAVE

Valgkomiteen skal legge frem forslag på kandidater til nytt styre for distriktsleddets årsmøtet, med sammensetning som angitt i vedtektene.

Innstilte og valgbare personer er medlemmer med gyldig medlemskap i et av distriktsleddets medlemskor. Personer ansatt i Norges Korforbund eller ikke valgbare. Sittende styremedlemmer kan ikke innstilles som medlemmer til valgkomite.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

 

 1. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteens leder har hovedansvaret for komiteens arbeid og skal påse at arbeidet med å finne kandidater til et nytt styre påbegynnes i god tid. Komiteen må skaffe seg oversikt over alle som er på valg med utgangspunkt i referat fra siste årsmøte.

Komiteen bør definere forventninger til styremedlemmer, samt arbeidsmengde og kompetansebehov i de forskjellige styrevervene til kandidatene.

Valgkomiteen skal:

 1. Ta kontakt med medlemskorene i distriktsleddet minst fire måneder før årsmøtet og be om skriftlig forslag til kandidater innen fastsatt frist.
 2. Kartlegge om sittende styremedlemmer har eventuelle ønsker om gjenvalg.
 3. Sette seg inn i distriktsleddets aktivitet og tilbud og vurdere behovet for styresammensetning ut fra dette.
 4. Sette opp tydelige kriterier for arbeidet. Kriterier kan være:
  • Behov for kompetanse i styret
  • Kvalifikasjoner og kompetanse på kandidater
  • Geografisk spredning
  • Kjønnsfordeling
  • Alderssammensetning
 5. Forespørre foreslåtte kandidater om de er villige til å påta seg styreverv.
 6. Sette opp skriftlig innstilling til nye styreverv.
 7. Sende innstilling med presentasjon av kandidatene til styret.
 8. Føre referat der komiteens arbeid og beslutninger framgår. Referat og innkomne forslag skal arkiveres.

 

 1. DISTRIKTSLEDDETS STYRE

Styrets medlemmer bør ha følgende kompetanse:

 • Ha erfaring med og like organisasjonsarbeid.
 • Ha tid til gjennomføring av arrangement, kurs, samlinger, representasjon med mer noen helger ekstra hvert år.
 • Være en ressurs og en ambassadør for Norges Korforbund generelt og eget distriktsledd spesielt.
 • Ønske å ta i et ekstra tak for korbevegelsen i distriktsleddet og tilrettelegge for et bedre tilbud med interessant og variert aktivitet.
 • Minst en av styremedlemmene bør ha musikkfaglig kompetanse.