Forside / Støtteordninger

Støtteordninger for våre medlemmer

Støtteordninger for våre medlemmer

Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 30 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Følgende støtteordninger forvaltes av Norges Korforbund:

Voksenopplæring (VO-midler)

Korøvelsene til korene regnes som kurs, og man kan derfor søke om støtte hvert semester. For å få tildelt VO-midler må hvert kurs ha en varighet på minst åtte timer i løpet av et semester. VO-midlene utbetales to ganger årlig, etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no. Norges Korforbund er medlem i Musikkens studieforbund, og VO-midlene utbetales derfra.

Rapporteringsfrist: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 5. januar for høsten og 7. august for våren.

Konsertstøtte (Aktivitetsmidler for kor)

Målgruppen er alle kor i Norge, uavhengig av forbundstilhørighet eller organisering. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.
Søknadsfrist: 15. mars og 15. september

Produksjons- og driftsstøtte (Aktivitetsmidler for kor)

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. 
Søknadsfrist: 15. oktober

Frifond 

Frifond organisasjon: Målgruppe er kor som er medlemmer i Norges Korforbund og har 1/3 av sine medl. under 26 år, eller kor som har minst 5 medlemmer under 26 år.
Søknadsfrist: 15. juni
Frifond kompetanse: Våre medlemskor kan søke støtte hos Norsk musikkråd til ulike musikktiltak og kompetansehevende prosjekter med og for barn og unge under 26 år. Man søker direkte til musikkrådet. 
Søknadsfrist: 15. februar 

Momskompensasjon

Våre medlemskor kan etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon.
Søknadsfrist:  20. august. Sjekk alltid om det er mulig å sende inn, selv etter fristen!​

Etableringstilskudd til nye kor

Norges Korforbund gir tilskudd til etablering av nye mannskor og kor for unge voksne. Innenfor denne ordningen er det mulig å få tildelt 10 000,- kroner i støtte. 

Velg undermeny til venstre for å lese mer om hver ordning, samt andre aktuelle støtteordninger for kor.