Forside / Om oss / Innspill, høringer, reolusjoner / Innspill til fagfornyelse i skolen, 2017

Sang må bli kjerneelement

Sang må bli kjerneelement

Utdanningsdirektoratet har laget utkast til kjerneelementer i den nye læreplanen for musikkfaget i grunnskolen.

Norges Korforbund mener at sanges rolle i skolen må styrkes og at sang derfor må være et av kjerneelementene i faget. Vi har levert inn høringsuttalelsen under til direktoratet.

 

Kjerneelementer i musikkfaget Innspill fra Norges Korforbund

I sitt forslag til invitasjon til høring om kjerneelementer i musikkfaget, spør Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe: Hva er det viktigst å lære i musikkfaget?

Arbeidsgruppa har fire forslag til kjerneelementer:

  • Å utøve musikk
  • Å lage musikk
  • Å oppleve musikk
  • Kulturell kompetanse

Dette er elementer som selvfølgelig må være med i musikkfaget., men de blir veldig generelle og mangler et vårt syn kjerne.

Vi mener det er ett element i musikkfaget som det er viktig at alle elever får ferdigheter i og som ikke må kunne velges bort: Å synge.

Sangstemmen er det instrumentet vi har med oss hele tiden. Alle har sangstemme og det er et instrument som ikke koster noe. Ved å synge bruker vi vår egen kropp til å uttrykke oss musikalsk. Sang er den enkleste veien til musikkglede fordi alle kan delta.

I tillegg til musikkens egenverdi er det godt dokumentert gjennom forskning at sang har helsebringende effekter både fysisk og psykisk. Sangen gir ferdigheter intonasjon, rytme og interpretasjon som er svært nyttig når man skal lære andre instrumenter. Sang er også et ypperlig verktøy til å lære nye språk og kulturer. Trening i sang bidrar også til at elevene får trygghet på sin egen stemme, noe som er viktig for selvtillit og identitet.

Vi mener at sang er et så viktig element i musikkfaget at det må løftes opp som et kjerneelement. Det er ikke nok at det ramses opp som et av flere uttrykksformer som lærerne kan bruke under det enkelte kjerneelement. Den siste tidens diskusjon i media om  sangens plass i skolen underbygger  dette. Når nå sang er fjernet fra den overordnede delen av læreplanen, er det ekstra viktig at den gjøres til en sentral del av musikkfaget gjennom hele grunnskolen og ikke bør velges bort. Det er en kjensgjerning at mange musikklærere mangler formell kompetanse innenfor musikk og det gjør at behovet for slike føringer i læreplanene øker.

Vi i korbevegelsen ser at folk som har gode sangopplevelser i unge år, har glede av sangen hele livet. Sanger man har lært på skolen huskes og blir sunget selv av svært demente personer.

Skolen bør heller ikke være redd for å introdusere flerstemt sang for elevene. Det finnes mange erfaringer knyttet til hvordan man kan få elever til å mestre og ha glede av dette. A synge kanoner kan være en god start på dette.

Rytme

Noe annet vi savner i beskrivelsen av kjerneelementene i musikkfaget, er rytme. Ferdigheter når det gjelder rytme er sentralt både for å skape, utøve og oppleve musikk. Rytmefølelse involverer kroppen og det kan bidra til fellesskap i en sammensatt elevgruppe.

Kompetanseløft for musikklærere er nødvendig

I tillegg vil vi benytte anledningen til å si det må gjøres et løft når det gjelder musikklæreres formelle kompetanse. Faget lider i dag under at det ikke stilles tilstrekkelig kompetansekrav. Et slik løft må både omfatte de som underviser i musikk i dag og morgendagens musikklærere.

09.11.2017