Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Rogaland / Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

§ 1: ORGANISASJON

NORGES KORFORBUND Rogaland, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er distriktsleddets øverste myndighet (jf § 4)

§ 2: FORMÅL

Norges Korforbund Rogaland sitt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer blant annet ved å:
- opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
- være et bindeledd mellom korene i distriktsleddet
- iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, dirigenter og tillitsvalgte
- utvikle nødvendig informasjonsmateriell
- arrangere korstevner, konserter etc
- samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen
- stimulere til opprettelse av nye kor i fylkene
- gi faglig støtte til medlemskor
- informere om økonomiske støtteordninger

§ 3: MEDLEMSKAP

3.1. Opptak av medlemmer
a. Det enkelte kor tegner medlemskap i Norges Korforbund. Ved medlemskap i Norges Korforbund blir koret automatisk medlem i distriktsleddet på tilhørende sted. Sangere regnes som individuelle medlemmer kun gjennom medlemskap i kor tilsluttet Norges Korforbund.
b. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til Norges Korforbund. Medlemskap innvilges administrativt. Ved avslag kan søkeren anke avgjørelsen inn for forbundets styre.
c. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Kontingent regnes fra påfølgende 1. januar eller 1. juli.
3.2. Rettigheter og ansvar
Medlemskor og deres medlemmer har rett til de tjenester og tilbud forbundet gir, og plikter å følge Norges Korforbunds og distriktsleddets vedtekter, reglement og vedtak. Medlemskor kan ikke ha vedtekter som er i strid med Norges Korforbunds vedtekter.
3.3. Rapporteringsplikt og kontingent
a. Medlemskorene skal innen 15. desember sende Norges Korforbund en oppdatert medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever.
b. Medlemskorene skal innen 1. februar betale kontingent for inneværende år på grunnlag av medlemstall pr 1. januar.
c. Medlemskorene plikter å holde Norges Korforbund og distriktsleddet orientert om skifte av tillitsvalgte og dirigent.
3.4. Utmelding
Kor som melder seg ut av Norges Korforbund skal gjøre dette skriftlig. Utmeldingen vil være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Norges Korforbunds verdier.
3.5. Suspensjon / Eksklusjon
a. Kor som ikke har betalt forfalt kontingent i mer enn ett år blir automatisk suspendert. Medlemskap kan gjenopptas så snart kontingenten betales. Ved ikke betalt kontingent i 2 (to) år opphører medlemskapet.
b. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlemskor eller en tillitsvalgt fra sitt tillitsverv i distriktsledd. Før vedtaket fattes, skal medlemskoret / den tillitsvalgte kunne uttale seg. Vedtaket kan ankes inn for første årsmøte.
c. Årsmøtet kan, med minst 2/3 flertall, gjøre vedtak om å ekskludere et medlemskor eller utestenge tillitsvalgte i distriktsledd fra tillitsverv i organisasjonen.

§ 4: ÅRSMØTET

4.1. Årsmøtet er Norges Korforbund Rogaland sin øverste myndighet.
4.2. Årsmøteperiode og forslag til årsmøtet.
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 6 ukers varsel. Sakliste, styrets beretning og regnskap skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
b. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.
c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
d. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet.
4.3. Årsmøtets sammensetning
På årsmøtet deltar:
a. 2 delegater fra hvert kor som har oppfylt kravene i § 3.3
b. styrets medlemmer
c. leder av utvalg valgt av årsmøtet
d. æresmedlemmer
e. revisor
4.4. Forslags- og stemmerett
a. Delegater valgt av korene i henhold til § 4.3 a kan avgi stemme.
b. Styrets medlemmer kan avgi stemme og fremme forslag i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap.
4.5. Møte- og talerett
Har dessuten:
a. ledere av utvalg valgt av årsmøtet
b. æresmedlemmer
c. revisor
4.6. Sakliste – ordinær årsmøtebehandling

a. Godkjenning av stemmeberettigede
b. Valg av møteleder
c. Valg av møtesekretær
d. Valg av to protokollvitner
e. Valg av tre medlemmer til redaksjonskomité
f. Valg av to medlemmer til tellekorps
g. Godkjenning av innkalling
h. Godkjenning av sakliste
i. Årsmelding
j. Revidert regnskap
k. Behandle saker foreslått av styret / medlemskor
l. Handlingsplan / Aktivitetsplan
m. Serviceavgift
n. Budsjett
o. Valg av revisor
p. Valg
4.7. Valg
Styret:
a. velge leder for 1 år
b. velge nestleder for 2 år
c. velge styremedlemmer for 2 år (velges slik at de ikke er på valg samtidig.)
d. velge varamedlemmer for 1 år

Valgkomité:
a. Velge leder
b. Velge 2 medlemmer
c. Velge 1 varamedlem for 1 år
Medlemmer av valgkomiteen velges etter forslag fra styret med 3 - tre års funksjonstid og kan ikke gjenvelges. 1 – ett medlem er på valg hvert år og det lengst fungerende medlem er leder i komiteen. Varamedlem velges for 1 - ett år.
Generelt for alle tillitsverv i Norges Korforbund:
Valgbare er personer med gyldig medlemskap i et av distriktsleddets medlemskor. Personer ansatt i Norges Korforbund er ikke valgbare. En tillitsvalgt som blir ansatt i valgperioden må trekke seg fra sitt verv.

Avstemningsmåter:
a. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det, eller dersom det er mer enn en kandidat. Forslag om suspensjon og eksklusjon foretas ved skriftlig avstemning.
b. I alle andre saker skjer skriftlig avstemning bare hvis dette forlanges.
c. Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av vedtektsendringer og oppløsning.
d. Ved stemmelikhet teller sittende styreleders stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i det tilfellet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet.
Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av møtesekretær og to representanter valgt av årsmøtet. Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtene.
Utskrift av protokoll sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer, distriktsleddets medlemskor samt Norges Korforbunds hovedkontor.

§ 5: STYRET

a. Styret skal lede distriktsleddet i tiden mellom årsmøtene og er sammensatt av:
- leder
- nestleder
- styremedlemmer, derav minst en med musikkfaglig bakgrunn
Møter i styret blir holdt så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av styrets medlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (to tredjedeler) av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
b. Leder av andre utvalg, kan innkalles til styremøter i saker som angår utvalgets arbeid.
c. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet.
d. Det skal føres møteprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokoll sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer, distriktsleddets medlemskor samt Norges Korforbunds hovedkontor.
e. Norges Korforbund Rogaland tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, hvorav leder / nestleder må være den ene. Norges Korforbund Rogaland kan meddele prokura.
f. Styret vedtar administrasjons- og bemanningsplan og ansetter i samråd med Norges Korforbund nødvendig kvalifisert personale, og utarbeider instruks og arbeidsbeskrivelse for personalet.

§ 6: ØKONOMI

a. Norges Korforbund Rogaland sin økonomi er basert på årlig kontingent fra medlemmene, aktiviteter, samt de tildelinger / støtteordninger som tilstås over offentlige kulturbudsjetter. Lik kontingent fastsettes av landsmøtet, øvrige serviceavgifter fastsettes av årsmøtet i distriktsleddet.
b. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader en vedtatt stillingsplan påfører forbundet. Styret kan regulere budsjett i årsmøteperioden, men bare innen gitt budsjettramme.
c. Norges Korforbund Rogaland dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for styrets medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte komiteer og utvalg.
d. Regnskapet skal revideres hvert år. Regnskapet følger kalenderåret.
Lik kontingent i alle distriktsledd er vedtatt av Landsmøtet i 2010, gjeldende fra 2012. For 2012 er distriktskontingenten vedtatt til kr 100 pr medlem, og blir for ettertiden fastsatt av Landsmøtet i Norges Korforbund.

§ 7: KORAKTIVITETER

Norges Korforbund Rogaland er ansvarlig for at det blir arrangert seminarer, konserter og lignende for medlemskor i henhold til minimumsaktivitet vedtatt av Norges Korforbund.

§ 8: REPRESENTASJONSKOR

Kor som skal representere distriktsleddet, må godkjennes av styret.

§ 9: VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektenes § 1 – 10 kan bare endres av landsmøtet, og da med minst 2/3 flertall.
Distriktsleddets egne tilleggsvedtekter (fra § 11 og oppover) kan bare endres av årsmøte og da med minst 2/3 flertall. For endringsforslag gjelder § 4.2. c.

§ 10: OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av Norges Korforbund Rogaland kan gjøres av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og da med minst 2/3 flertall. For forslag om oppløsning gjelder § 4.2. c.
Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue disponeres til lignende formål, jf § 2.

$ 11: STYRESAMMENSETNING, NK ROGALAND


NK Rogalands styre skal sammensettes på følgende måte:
Leder velges for 1 år
Nestleder velges for 2 år
Kasserer velges for 2 år
Sekretær velges for 2 år
Styremedlem, musikkfaglig velges for 2 år
Styremedlem velges for 2 år
Første varamedlem velges for 2 år
Andre varamedlem velges for 2 år
Styret og 1. varamedlem innkalles til styremøtene.