Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Vestlandet / NK Rogaland / Støtteordninger

Støtteordninger

Støtteordninger

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE NK ROGALAND

Norges Korforbund Rogaland har som målsetning

 • å fremme musikkfaglig utvikling av dirigenter og kormedlemmer.
 • å stimulere tiltak som fremmer og profilerer korbevegelsen både kvalitativt og kvantitativt.

Tiltak for å oppfylle målsetningen vil være 

 1. dirigentstipend
 2. seminarstøtte
 3. tiltaksstøtte


1. DIRIGENTSTIPEND
NK Rogaland vil gi støtte til dirigenter som ønsker videre musikkfaglig utvikling.
Stipend kan gis til kurs/seminar/studieopphold som kan gi økt kompetanse i kordireksjon og sangteknikk.
Det kan søkes om støtte til dekking av inntil 75 % av kursutgiftene.
Stipendet har en øvre grense på kr 10.000 pr. søker pr. år.

2. SEMINARSTØTTE
NK Rogaland vil gi støtte til seminar som fremmer musikkfaglig utvikling hos kormedlemmer.
Kor som planlegger egne seminar med innleid instruktør kan søke om tilskudd til
helgekurs med innleid instruktør, eller innleid instruktør til "ordinære" øvinger. (Det kan ikke søkes tilskudd ved bruk av egen dirigent eller stemmeøver).
Det kan søkes om støtte til dekning av inntil 75 % av honoraret til innleid instruktør. Tilskuddet har en øvre grense på kr 8.000,- pr. kor pr. år.

3. TILTAKSSTØTTE
NK Rogaland vil gi støtte til tiltak som fremmer korbevegelsen både kvalitativt og kvantitativt.
Tiltak som gir økt musikkfaglig kompetanse, rekrutterer nye sangere og profilerer korsangen. Samarbeid med andre kulturaktører vil være en viktig forutsetning for å nå en slik målsetting. En synlig og bærekraftig korbevegelse vil være avhengig av dyktige dirigenter, sangere med evne og vilje til videreutvikling, og dyktige og engasjerte tillitsvalgte.

Tiltaksstøtte kan gis til:

 • Tiltak rettet mot rekruttering av korsangere
 • Korsangere som tar relevant utdanning som fører til nytenkning og utvikling i koret.
 • Samarbeid med andre kulturaktører som ender opp med konsertarrangement.
 • Det kan søkes om støtte til dekning av inntil 75 % av kostnadene med tiltaket innen en ramme på maks kr 8.000

For alle støtteordninger gjelder:

 • koret er søker
 • det søkes om forhåndstilsagn (må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse)
 • når tiltak er avholdt/gjennomført, sendes bekreftelse av gjennomføring med dokumentasjon og regnskap til styret i NK Rogaland for
 • videre behandling og tildeling. Konto for evt. tildeling må oppgis.
 • søknader kan fremmes og vil bli behandlet fortløpende.
 • det gis ikke støtte til kurs/seminarer arrangert av NK Rogaland (disse er allerede sterkt subsidiert)


Det vises for øvrig til Norges Korforbunds støtteordninger, jfr. kor.no