Årshjul

Dato/tid

Aktivitet

Ansvar

Merknader

Februar

Årsmøte

Styret

Delegering av servering o.l

Februar

Årsberetn., regnskap, protokoll NK

Leder NKØG

Innen 14 dager e. årsmøte

Febr./mars

Styremøte – konstituering nytt styre.

Endre Styresammensetning i Brønnøysundregister

Leder NKØG

Invitere SoU, lage Årsplan

Mars

Kora må sende stevnerepertoar

SOU

Frist 15. mars

Mars

Kontakt med stevnearrangør

Leder NKØG

Statusrapport, også fra SoU

Mars

Be korene om å sende info om hvem som skal ha medaljer

Styret

Må sjekke hva vi har, og hva som må bestilles

Mars/April

Utarbeide søknad om tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune

Styret

Frist 15. april. Må ha revidert regnskap og årsmøteprotokoll som vedlegg

April

Landsmøte Norges Korforbund

Styret

Hvert 2. år (2022, 2024…)

April

Digitalt ledermøte NK, 23.4.2023

 

Hvert 2. år (2023, 2025…)

April/mai

Styremøte

Leder NKØG

 

Juni

Stevne. Også leder- og dirigenttreff

Arr. kor/styret

Styret/SoU må lage saksliste

 

Vedtak på Årsmøte 2020: Korene tilstreber å legge sangerstevnet til en av de to midterste helgene i juni.

August

Styremøte

Leder NKØG

 

August

Søknad om momskompensasjon

Styret

Frist 20. august

Oktober

Ledersamling NK

Styret

Hvert 2. år (2023, 2025…)

Nov.

Ledermøte. Styret inviterer alle kora. Be et kor om å arrangere møtet

Styret

Info om dato tidlig, saksliste

Nov.

Styremøte

Leder NKØG

 

Nov.

Kontakt med valgkomite

Leder NKØG

 

Des.

Arrangerende kor skal på styremøte i desember framlegge for styret budsjett, program og lignende i samsvar med vedtektene. Deretter fastsetter Styret og arrangerende kor stevnekontingent i henhold til forventede kostnader

 

 

Des.

Eventuell rapportering, søke midler

Styret

 

Des.

Beskjed om årsmøte 6 uker før, innsending av saker 4 uker før, sakspapir 2 uker før

 

 

Jan./febr.

Utarbeide Årsberetning, regnskap, budsjett. Forberede årsmøtet

Styret