​​​Retningslinjer

​Fastsatt av styret i Norges Korforbund 4. juni 2010. Retningslinjene trer i kraft fra 1. juli 2010. Revidert 22. september 2011.

1. Om ordningen

Aktivitetsmidler for kor er en tilskuddsordning for kormusikk i Norge. Midlene og rammen gis av Stortinget, og ordningen administreres av Norges Korforbund. 

2. Formål

Ordningen  har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

3. Målgruppe

Ordningen retter seg mot alle kor eller andre arrangører av korkonserter i Norge. Det er ikke krav om organisasjonstilknytning for å kunne motta støtte.

4. Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av levende kormusikk der profesjonelle musikere eller sangere medvirker. Med profesjonelle menes personer enten med relevant høyskole- eller universitetsutdanning eller yrkesmusikere/artister som har musikk som hovedinntektskilde.

Ordningen støtter enkelttiltak og konsertserier. Søkeren må som hovedregel holde til i regionen der arrangementet skal finne sted. Seminar og kursvirksomhet støttes kun når det er relevant i forhold til en konsert.

Det gis ikke støtte til drift av institusjoner og organisasjoner eller innkjøp av utstyr. Med drift menes utgifter som ville eksistert uavhengig av tiltaket. Honorar eller lønn til egen dirigent er som hovedregel å regne som en del av driftsutgiftene i et kor. Det gis ikke støtte til tiltak som er avsluttet før den aktuelle søknadsfristen.

5. Krav til søknaden (OBS nye regler, se skjema, vedlegg skal ikke sendes inn og NK har ny adresse)

Søker skal bruke søknadsskjema fra Norges Korforbund eller eventuelt annen nærmere bestemt nettbasert søknadsportal. Søknaden skal i tillegg inneholde disse opplysningene:

  • oversikt over ansvarlige for planlegging, økonomi og gjennomføring
  • prosjektbeskrivelse og framdriftsplan budsjett og finansieringsplan, honorar, evt. reise- og diettutgifter må komme tydelig fram
  • navn på profesjonelle samarbeidspartnere med kort presentasjon
  • innhold/programutkast.

Ufullstendige søknader samt søknader på e-post eller telefaks blir ikke behandlet. Søknaden sendes til: Norges Korforbund, Postboks 1944, 0125 Oslo.


​6. Kriterier for tildeling av midler

Ved vurdering av søknadene samt tilskuddets størrelse skal det legges vekt på følgende:

  • i hvilken grad prosjektet kan oppnå formålet med ordningen
  • prosjektets kunstneriske idé (innhold, substans, variasjon, originalitet, nyskaping, mv.)
  • søkers økonomiske behov og realisme i henhold til oppsatt budsjett.

Tilskudd gis ut fra en helhetlig vurdering av hva som må regnes som et rimelig bidrag.

7. Saksbehandling og søknadsfrister

Søknadene vurderes av et faglig utvalg oppnevnt av Norges Korforbund. Vedtak om tildelinger og avslag gjøres av generalsekretæren i Norges Korforbund etter innstilling fra utvalget. Tilskuddets størrelse, krav til rapportering og øvrige betingelser meddeles tilskuddsmottaker i et tilsagnsbrev. Det påregnes en saksbehandlingstid på ca. én måned før svar på søknaden foreligger. Tildelingene blir kunngjort på www.kor.no så snart tildelingene er klare.

Det er to søknadsfrister i året: 15. mars og 15. september.

8. Klageadgang

Vedtak kan påklages til Norges Korforbunds styre, men dette gjelder kun om søker mener det er begått saksbehandlingsfeil. Klage på det faglige eller kunstneriske skjønn er unntatt klagerett. En eventuell klage skal være skriftlig og må sendes Norges Korforbund innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

9. Rapportering og utbetaling

Rapport skal sendes Norges Korforbund senest åtte uker etter at tiltaket er gjennomført. Det skal benyttes eget rapporteringsskjema fra Norges Korforbund som skal være underskrevet av søker. Rapporten skal inneholde en kort redegjørelse for prosjektet, regnskap og program/avisomtale. Innvilget støtte blir utbetalt etter at rapport er mottatt og godkjent.

Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med Norges Korforbund. Om prosjektet endres vesentlig i forhold til innholdet i søknaden skal dette godkjennes av Norges Korforbund før konserten finner sted, for å få avklart om prosjektet fremdeles er berettiget til aktivitetsmidler.

Dersom rapporteringsfristen satt at Norges Korforbund ikke overholdes og/eller prosjektet er vesentlig endret uten at dette er godkjent av Norges Korforbund, kan tilskuddet trekkes tilbake og overføres til nye søkere.