​Konsertstøtte

​​Aktuelt om aktivitetsmidler

Midlene til denne tilskuddsordningen er en del av Aktivitetsmidler for kor og tildeles over statsbudsjettet. Midlene fordeles videre til hele korfeltet av Norges Korforbund (aktivitetsmidlene går også til en annen støtteordning for kor: Produksjons- og driftsstøtte til kor).

ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert eller ikke:

Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle


Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. septemberaktivitetsmidler.jpg

Hvem kan søke om aktivitetsmidler

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen.

Rammen for tilskuddet i 2017 er omlag 7,5 millioner, der omlag 2,5 mill. er øremerket en annen tilskuddsordning, Produksjons- og driftstilskudd til kor (se meny). 

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler

- det skal være framføring av levende kormusikk,
- det skal være samarbeid med eksterne profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
- konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader

Saksbehandling og innstilling gjøres av et utvalg oppnevnt av Norges Korforbund, der en rådgiver fra Korforbundet inngår fast i utvalget. I tillegg oppnevnes to medlemmer, der ett medlem oppnevnes av et av de andre korforbundene (i den grad dette lar seg praktisk gjøre) og ett av Norges Korforbund.

Kontakt

Norges Korforbund
Adresse: Karl Johans gate 16B, 0154 Oslo

Telefon 22 39 68 50​
post@aktivitetsmidler.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes i Norges Korforbund, telefon 959 00 678 eller send e-post.

 ​


30. april 
Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2018. Totalt kom det inn 263 søknader, og det ble søkt om 7,3 millioner kroner. Det ble fordelt 2,9 millioner kroner av midlene til 195 ulike prosjekter. I Fordelingsutvalget satt denne gang Ragnhild Hadland (Norges kirkesangforbund), dirigent Ingrid A. Danbolt og Martin Borgnes (Norges Korforbund).

Tildelinger

Ønsker du å se hvem som tidligere har fått støtte, og til hva, klikk deg inn på "Tildelinger" på lenkene til venstre. 

Evaluering
Aktivitetsmidler for kor er evaluert. Både kor som har fått støtte og de som har fått avslag opplever ordningen som viktig. Oxford Research har på oppdrag fra Norsk kulturråd gjennomført en evaluering av støtteordningen Aktivitetsmidler for kor som forvaltes av Norges Korforbund. 

Evalueringen trekker den hovedkonklusjonen at forvaltningen av midlene fremstår som ryddig, oversiktlig og i tråd med målene for ordningen.

Et annet viktig funn er at søknadsbehandlingen fungerer tilfredsstillende og at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet. ​​