​​​​​​​Tilskudd til studiemateriell

Denne støtteordningen er under revisjon. Det vil komme informasjon i god til før desember 2018. Vi oppforder korene til fortsatt å ta vare på fakturaer for kjøp av originaloter. 

For nærmere informasjon, kontakt Martin Borgnes på telefon 22396850.​

​Retningslinjer

 

1. Om ordningen

Tilskudd til studiemateriell er en refusjonsordning som forvaltes av Norges Korforbund. Den årlige økonomiske rammen fastsettes av styret i Norges Korforbund.

2. Formål med ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere våre medlemskor til å kjøpe originalnoter samt bidra til bedre læring i forbindelse med voksenopplæringskurs.

3. Hvem kan søke?

Kor som er medlem i Norges Korforbund og som mottar voksenopplæringsmidler gjennom korforbundet.

4. Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. desember.

5. Kriterier for støtte

Tilskudd gis som kompensasjon for dokumenterte utgifter til kjøp av originalnoter og faglitteratur for kor utgitt på etablerte forlag.

Den totale kjøpesummen må være minimum tusen kroner, og det må være gjort innkjøp på minimum fem eksemplarer av hver note. Merverdiavgift og omkostninger til frakt skal ikke trekkes fra på totalsummen det søkes refusjon for.

Notene må være kjøpt etter forrige søknadsfrist (det vil si 15. desember foregående år).

Korpermer og musikkprogramvare vurderes ikke som studiemateriell (eksempelvis dataprogramvare, stemme-CD, etc.), heller ikke honorar for bestilling/kjøp av arrangementer på verker (bestillingsverk).

6. Krav til søknaden

Søker skal sende inn nettbasert søknad fra medlemssidene på kor.no innen søknadsfristen. I tillegg skal det innen samme frist sendes inn kopi av kvittering eller faktura for utgiftene det søkes refusjon for. Det må komme klart fram hva som er kjøpt, dato for kjøpet, navn på komponist og verk, navn på forlag og antall eksemplarer og pris. Vedleggene skal sendes per post. E-post eller faks godtas ikke. Vedleggene sendes til: Norges Korforbund, Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo. Merk konvolutten "Studiemateriell".

7. Hvor mye kan koret bli tildelt?

Hvor mye hver søker innvilges avhenger av den totale søknadsmengden. Det legges opp til en fordelingsprosent i forhold til tilgjengelige midler og omsøkt beløp. De som får bevilget midler kan regne med overføring av midlene medio mars påfølgende år.