Retningslinjer for etableringstilskudd til kor

 
Fastsatt av administrasjonen i Norges Korforbund 12. mars 2014.
 

1. Om ordningen

 
Tilskuddet er en landsdekkende støtteordning etablert av Norges Korforbund. Rammen for det årlige tilskuddet fastsettes av styret i Norges Korforbund.
 

2. Formål

 
Formålet med tilskuddet er å få flere til å synge i kor samt rekruttere medlemmer til Norges Korforbund.
 

3. Hvem kan søke?

 
Ordningen retter seg mot personer som har startet opp nytt kor i Norge. Koret må være medlemsstyrt, ha en demokratisk oppbygging og et organisasjonsnummer. Koret trenger ikke være medlem i Norges Korforbund for å søke, jf. punkt 8.
 

4. Frister og perioder

 
Koret må sende inn søknad innen 6 måneder etter første ordinære korøvelse. Det er fortløpende behandling av søknader gjennom året. Tilskuddet gis til dokumenterte utgifter fra oppstartdato for koret.
 

5. Hva gis det tilskudd til?

 
Tilskuddet gis til dekning av kostnader ved oppstart av nye kor, f.eks. utgifter til husleie, lønn dirigent, markedsføring, noter, oppstartseminar, mv.
 

6. Kriterier ved vurdering av støtte

 
Ved vurdering av søknadene vil det legges vekt på søkers oppstarts- og fremdriftsplaner, budsjett og økonomiske behov. Tildelingen er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering.
 

7. Saksbehandling

 
Søknad skal sendes inn fra Norges Korforbunds nettsider kor.no. Vedtak om tildelinger og avslag gjøres av administrasjonen i Norges Korforbund. Tilskuddets størrelse, krav til rapportering og øvrige betingelser meddeles mottaker i et eget tilsagnsbrev. Det påregnes en saksbehandlingstid på én måned før svar på søknaden foreligger. Tildelingene blir også kunngjort på kor.no.
 

8. Rapport og utbetaling

 
De som får tildelt tilskudd må sende rapport til Norges Korforbund senest 8 måneder etter dato for søknad. Det skal benyttes eget rapporteringsskjema som skal være underskrevet av søker. Skjemaet kan lastes ned fra kor.no. Her skal det vedlegges dokumentasjon (kopi av fakturaer, kvitteringer, etc.) for utgiftene koret har hatt siden oppstart. Utgiftene må samsvare med søknaden. Eventuelt store avvik fra søknaden, både i innhold og budsjett, må begrunnes særskilt.
 
Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med Norges Korforbund før fristen. Dersom denne ikke overholdes kan tilskuddet trekkes tilbake.
 
Innvilget tilskudd blir utbetalt etter at rapport og dokumentasjon er mottatt og godkjent. Kun dokumenterte kostnader blir refundert. Koret må meldes inn i Norges Korforbund før tilskuddet blir utbetalt.​​