​​​​​​​​​​Støtteordninger for våre medlemmer

 Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 30 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Følgende støtteordninger forvaltes av Norges Korforbund:

Opplæringstilskudd fra studieforbund (VO-midler)

Kor kan søke om tilskudd til opplæringen som foregår på korøvelsene. For å få opplæringstilskudd må koret ha minst 4 timer opplæring per semester. Musikkens studieforbund utbetaler tilskuddet to ganger årlig etter avsluttet vår- og høstsemester, når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no

Rapporteringsfrist: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 5. januar for høsten og 7. august for våren.

Konsertstøtte (Aktivitetsmidler for kor)

Målgruppen er alle kor i Norge, uavhengig av forbundstilhørighet eller organisering. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.
Søknadsfrist: 15. mars og 15. september

Produksjons- og driftsstøtte (Aktivitetsmidler for kor)

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. 
Søknadsfrist: 15. oktober

Frifond 

Frifond organisasjon: Målgruppe er kor som er medlemmer i Norges Korforbund og har 1/3 av sine medl. under 26 år, eller kor som har minst 5 medlemmer under 26 år.
Søknadsfrist: 15. juni
Frifond kompetanse: Våre medlemskor kan søke støtte hos Norsk musikkråd til ulike musikktiltak og kompetansehevende prosjekter med og for barn og unge under 26 år. Man søker direkte til musikkrådet. 
Søknadsfrist: 15. februar 

Momskompensasjon

Våre medlemskor kan etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon.
Søknadsfrist:  20. august. Sjekk alltid om det er mulig å sende inn, selv etter fristen!

Etableringstilskudd nye kor

Norges Korforbund gir tilskudd til etablering av nye mannskor og kor for unge voksne. Innenfor denne ordningen er det mulig å få tildelt 10 000,- kroner i støtte. 

Velg undermeny til venstre for å lese mer om hver ordning, samt andre aktuelle støtteordninger for kor.