​Retningslinjer for kurstilskudd for dirigent.


Formålet er å tildele støtte for å høyne det sangtekniske nivået i våre medlemskor.

Dette er også et av formålene med korkonsulenter i den nye regionen, NK Sør-øst.

Støtten kan tildeles kor i vårt distrikt

Flere kor kan samarbeide om felles kurs. Støtten kan i slike tilfeller økes etter egen behandling i styret.

  • Kurset skal gjennomføres i gjeldende budsjettperiode.
  • Kurset skal holdes av sang-/musikkpedagog eller annen kvalifisert person som kan godkjennes av styret.
  • Støtte kan gis med inntil 50% av kursets deltageravgift, maksimum Kr. 3.000.-.

Det enkelte kor/gruppe av kor må sende skriftlig søknad til NK Sørlandet for å motta støtte. Utgifter til kursleder/pedagog må dokumenteres.

Koret kan, med søknad før kursets gjennomføring, få forhåndstilsagn om støtte fra styret.

​Støttemidler utbetales etter at styret har godkjent kurset etter gjeldende retningslinjer, og har mottatt regnskap med bilag for dokumenterte kostnader, samt korets kontonummer.


Vedtatt på årsmøte 21.03.2015.