NM_logo liggende.jpg​​Retningslinjer for NM for kor​

 

Retningslinjer, NM for kor – Norges Korforbund – vedtatt 9. desember 2011, endret 12. oktober 2014.​Norges Korforbunds NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal bidra til å utvikle og bedre nivået blant korene. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Norges Korforbunds hovedkontor er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.


Konkurranseregler​

 

 1.0  Krav til deltagende kor:

1.1    Alle kor og vokalgrupper i Norge kan delta ved Norgesmesterskap for kor (NM for kor).

1.1.1  Minst 90 % av korets sangere skal være faste medlemmer. Dette må kunne dokumenteres. Brudd på denne regelen gir grunnlag for diskvalifikasjon. 

1.1.2  Korene må ha eksistert i minimum ett år før arrangementsdato.

1.2    Ungdomskor er kor hvor 90 % av korets medlemmer er inntil 26 år. Vokalgruppe defineres som ensemble uten dirigent med maksimum 12 og med minimum 3 sangere.

1.3   Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det må være forskjellig repertoar i de to klassene.

 

Det kan konkurreres i følgende klasser:

- Sakral A/B

- Blandet kor A/B 

- Damekor A/B

- Mannskor A/B

- Rytmisk A/B

- Barne- og ungdomskor A/B

- Vokalgrupper A/B

- Kor A+


1.4 Alle klassene har to nivåer som kalles A og B.

Norges Korforbund ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant foralle typer kor. Kor som har deltatt ved andre konkurranser og oppnådd gulldiplom, må delta i klasse A og A+.

Sakral klasse er åpen for alle kortyper.

I tillegg har vi kor A+ for kor på særdeles høyt nivå. Klassen er åpen for alle kortyper. Kor A+ kan kun kombineres med Sakral A.

Dersom koret er usikkert på hvilket nivå de skal konkurrere i, ta kontakt med prosjektgruppa ved musikkfaglig representant for veiledning.

1.4.1 Vinneren av hver klasse kvalifiseres til "Grand Prix" finale. Dommerne kan likevel velge å ta med flere kor.

Koret velger selv program for "Grand-prix"-finalen, maksimum 5 minutter. Dette kan være stykke/r som ikke tidligere er presentert i konkurransen.

 

1.5   Kunstneriske rammevilkår og repertoar:  

1.5.1  Minimum 50 % av programmet må fremføres  a cappella, og behov for evt. teknisk utstyr må meldes inn til prosjektleder senest to måneder før konkurransen.

1.5.11 Programmet skal være variert. 

1.5.2  Hvert kor har maksimum 12 minutter fra første til siste tone. Inn- og utmarsj regnes ikke.

1.5.3  Det skal brukes originalnoter ved konkurransen i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk ("åndsverksloven"). Arrangøren har rett og plikt til å kontrollere at dette blir gjort. Bruk av ikke-autoriserte kopier medfører diskvalifisering.

1.5.4  Korene må fremlegge originalnoter i et antall som tilsvarer korets medlemstall.

Dersom det oppstår problemer med, eller tvil om hvorvidt koret bruker  originalnoter, er koret forpliktet til å ta dette opp med prosjektleder.

1.5.5  Originalnoter markert med korets navn sendes i seks eksemplarer til arrangør senest 1 måned før arrangementet avvikles. Disse notene vil bli returnert til korene etter konkurransen.

1.5.6  Dersom koret skal synge verket i en annen toneart enn den noterte, må juryen

underrettes om dette på forhånd.

 

1.6  Retningslinjer for vurderingsarbeidet:

1.6.1  Juryen skal være bredt og internasjonalt sammensatt av minimum tre dommere med ulik kompetanse og bakgrunn, hvorav en juryleder. Ved en eventuell uenighet i stemmegivningen, vil juryleder ha mulighet til å benytte dobbeltstemme. Hvis det benyttes flere juryer, må hver jury ha en juryleder.

1.6.2  NK utpeker i god tid en prosjektleder som bistår korene og juryen med rådgivning både før og under konkurransen. Prosjektleder sitter ikke i juryen, men har det overordnede ansvaret for at vurderingsarbeidet blir gjort korrekt og i henhold til retningslinjene.

1.6.3  Norges Korforbunds dommerskjema skal benyttes. Prosjektleder har sammen med teknisk arrangør ansvar for at dommerskjemaet sendes til påmeldte kor i god tid før konkurransen. Under konkurransen fyller hver dommer løpende ut ett dommerskjema for hvert enkelt kor. Signerte dommerskjemaer, inklusive kommentarer, skal overleveres arrangøren så fort som mulig etter konkurransen.

1.6.4  Poenggivning og diplomkrav:

Det er én karakterskala for alle klassene i NM. Det gis poeng på en skala opp til 100 poeng.


Følgende elementer vil bli vektlagt og formidles til koret i en samlet poengsum:

a) Tekniske ferdigheter (sangtekniske ferdigheter, klang, intonasjon, rytme, presisjon, mm.)

b) Kunstnerisk uttrykk og formidling

 

Avhengig av poeng, deler juryen ut bronse-, sølv- eller gulldiplom. Diplom deles ut for antall poeng etter følgende system:

 DIPLOM

Fra og med 70 t.o.m.79,9 poeng

SØLV DIPLOM

Fra og med 80 t.o.m. 89,9 poeng

GULL DIPLOM

Fra og med 90 t.o.m100 poeng

 

Hvis koret oppnår 1-69.9 poeng mottar koret en diplom for deltakelse.

1.6.5  Vinner av hver klasse er koret med høyest poengsum. I tilfeller ved lik poengsum for to kor, vil juryen stemme over hvem som er vinner.

1.6.6  Ved overskridelse av tidsbegrensningen på 12 minutter, jf. punkt 1.5.2, blir korene trukket i poeng. Det skal trekkes 1 poeng fra den samlede poengsum for hvert påbegynt minutt. Tidsoverskridelse på mer enn fem minutter medfører diskvalifikasjon.

1.6.7  Korene får tilbakemelding fra dommerne via fastsatt skjema.

1.6.8  Juryens avgjørelser er endelige.

1.6.9 Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og oversendes til prosjektleder innen 48 timer etter at resultatene har blitt offentliggjort.

 

1.7  Premiering:

Premiering foregår etter følgende prinsipper, som gjelder både A-, A+ og B-klasse:

 

1.7.1   Det deles ut pengepremie til til klassevinnerne, forutsatt at klassevinner oppnår minimum sølvdiplom i klasse B eller gulldiplom i klasse A og A+.

1.7.4   Kor som oppnår minimum 70, 80 eller 90 poeng i finalen, tildeles henholdsvis

bronse-, sølv- og gulldiplom (rekkefølge i henhold til stigende poengsum).  

1.7.5   Kor som ikke oppnår mer enn totalt 69,9 poeng vil få diplom for deltakelse.

1.7.6   Det deles ut en egen premie til vinneren av "Grand Prix".

Vinneren avgjøres etter flertall i juryen, og får tittelen Norgesmester for kor.

1.7.7   Arrangøren kan åpne for utdeling av andre typer priser.   

 

2. Generelle opplysninger

2.1   Skriftlig påmelding sendes innen de frister arrangøren oppgir, og arrangørenhar rett til å sette en grense for antall deltakere. 

2.2  For å legge til rette for optimal fremføring i konkurransen, vil prosjektleder bli utpekt i god tid før konkurransen slik at korene kan tilbys relevant faglig veiledning i sine forberedelser.  

2.3   Korene skal senest to måneder før konkurransen sende inn en nøytral og faktaorientert presentasjon av kor og dirigent (maks 50 ord), samt et digitalt høyoppløselig bilde av koret som ikke er mer enn to år gammelt. Videre skal det sendes inn originalnoter i seks eksemplarer til bruk for juryen senest 1 måned før konkurransen.

2.4   Påmeldte kor får tilsendt tidsplan senest en (1) måned før konkurransenstarter. Arrangøren plikter å formidle eventuelle endringer i tidsplanen.

Tidsplanen skal være så nøyaktig som mulig, slik at korene kan planlegge sineaktiviteter i tilstrekkelig tid før konkurransen. 

2.5   Hvert kor disponerer et rom til oppvarming i minst 45 minutter før de skalopptre. Dette rommet tildeles av arrangør. Her skal det være mulig å varmeopp uten å sjenere den pågående konkurransen. Man skal kunne forflytte seg fra oppvarmingsrommet til konkurranselokalene på en enkel måte. Det vil være piano/keyboard tilgjengelig i oppvarmingsrommet.  

 

2.6   Konkurranselokalet:  

2.6.1  Arrangør skal sørge for god belysning på scenen i konkurranselokalet, nystemt piano og notestativ til dirigenten.

2.6.2  Scenen skal ha kortrapper eller tilsvarende sceneoppsett tilpasset klassisk koroppstilling. Sceneoppsettet skal kunne romme de største korene. Dette oppsettet skal under normale forhold ikke forandres under konkurransen.

Korene bestemmer selv hvordan de vil plassere seg på scenen.

2.6.3  Arrangør plikter å tilrettelegge for at dirigent skal ha gode arbeidsforhold på scenen.

2.6.4  For å gi korene best mulige prestasjonsforhold, vil arrangør så langt det er mulig gi tilbud om prøvesang i konkurranselokalet. 

2.6.5  Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene gjøres tilgjengelig på konkurransens nettsider senest to måneder før konkurransestart slik at korene kan planlegge inn- og utmarsj, samt oppstilling i forkant.

2.6.6  Korenes rekkefølge i konkurransen avgjøres ved loddtrekning. Hvis en dirigent dirigerer flere kor, forsøker arrangør å legge til rette for dette.   

 

3. Påmeldings- og deltakeravgift

3.0   Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr som dekker nødvendige administrasjonskostnader. i forbindelse med registrering og planlegging av korkonkurransen. Beløpet refunderes ikke ved eventuell avmelding. Endelig deltagerliste fra hvert kor sendes på e-post til prosjektleder 6 uker før konkurransen.

3.1   I tillegg betales en deltakeravgift som skal bidra til å dekke arrangørens utgifter i forbindelse med konkurransen. I denne avgiften er også deltakerpass til konkurransen dekket. Deltakeravgiften skal være betalt innen 14 dager etter fakturadato.

3.2   Ved for sen innbetaling av deltakeravgiftene (se punkt 3.1), påløper det et purregebyr. Unnlater koret å innbetale deltakeravgiftene innen de frister som er gitt av arrangør, mister koret sin plass i konkurransen.  

 

3.3  Refusjonsregler:

Eventuelle avmeldinger av hele kor eller enkeltdeltakere skal skje skriftlig til arrangøren, og refusjoner skjer etter disse regler:

3.3.1  Påmeldingsgebyret for koret refunderes ikke.

3.3.2  Deltageravgiften pr. sanger refunderes i sin helhet ved avmelding inntil 12 uker før konkurranseavvikling.

3.3.3  Dersom en deltaker melder seg av senere enn 12 uker, men inntil 6 uker før konkurranseavvikling, refunderes halvparten av deltakeravgiften.

3.3.4  For at punkt 3.3.3 skal gjelde, er det en forutsetning at koret for øvrig stiller i konkurransen. Regelen kan ikke benyttes til å melde av hele koret.

3.3.5  Etter 6 uker før konkurransestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften.

Unntak er medisinske forhold der legeerklæring kan fremvises.

3.3.6  Dersom koret ikke får plass i konkurransen refunderes deltakeravgiftene.  ​

3.3.7  Dersom arrangøren avlyser arrangementet refunderes deltakeravgiftene. ​