​​​​​​​Galla logo.jpg​​

KorGalla.jpg

Kriterier for nominasjon til priser 2017.

 

Oversikt over priskategorier:

Årets-

  1. Tillitsvalgt

  2. Dirigent

  3. Korildsjel

  4. Kor

  5. Korproduksjon

  6. Rekrutteringsstunt

  7. Korby(gd)

  8. Inkluderingstiltak

  9. Ærespris

 

Det presiseres at kriteriene som følger til en viss grad er veiledende, og at foreslåtte og nominerte prismottakere nødvendigvis ikke må fylle alle.

Om det foreligger dokumentasjon og viktige argumenter i forslagene av kandidater som det ikke er tatt høyde for i kriteriene, bør dette vektlegges av juryene som skal gjennomføre vurderingsarbeidet. (Les mer i instruks for juryarbeid)

Kriteriene for prisutdelingen omfatter tiden mellom 01.01.2016 til 01.08.2017.

Frist for å legge inn forslag er 1. september​ 2017.

 

Kriterier for årets-

​​

Tillitsvalgt:

Kriterier for årets tillitsvalgt:

•            Dette skal være et aktivt medlem i Norges Korforbund

•            Denne utmerker seg med profesjonalitet i arbeidet, og tar kloke kunstneriske og organisatoriske valg på ​  vegne av koret

•            Er godt synlig og skaper samhold i koret

•            Utfører korfaglig organisatorisk arbeid som fører til gode arbeidsforhold for korsangere og dirigent

 

Dirigent:

​​

Kriterier for årets dirigent:

•            Har gjort en innsats for sanger(e) eller kor, ut over det en kan forvente

•            Har søkt inspirasjon og kompetanseutvikling i kurs, seminarer el.

•            Har gjennom målrettet arbeid løftet koret sitt og utviklet egne ferdigheter, samt for koret oppnådd kunstnerisk progresjon og økt sangglede

•            Deltar gjerne i dirigentnettverksarbeid, og viser vilje til samhandling med andre dirigenter

•            Gjør kloke vurderinger og anbefalinger for korets valg repertoar

•            Er medlem i Norges Korforbund

 

Korildsjel:

Kriterier for årets korildsjel:

•            Har gjort en solid innsats for eget kor eller korbevegelsen, gjerne over flere år

•            Kan være sanger, tillitsvalgt eller dirigent

•            Sprer stor entusiasme rundt seg og koret sitt

•            Bygger opp under sine medsangeres selvtillit og evne til å strekke seg det lille ekstra

•            Skal i prinsippet ikke ha mottatt lønn for sin innsats, men drevet på frivillig basis

•            Har gjort en spesiell innsats for å synliggjøre- og markedsføre korsang ut over korets tilhengerskare

•            Er en god «lagspiller»

•            Er en god motivator for medsangere

•            Er medlem i Norges Korforbund

 

Kor:

​​

Kriterier for årets kor:

•            Har gjort seg bemerket lokalt og eventuelt nasjonalt

•            Har både korte og langsiktige kunstneriske mål for koret

•            Har utført gode kunstneriske produksjoner

•            Viser til prestasjoner på et relativt høyt kunstnerisk nivå, og- eller har via målbevisst arbeid hevet sin kunstneriske prestasjonsevne i løpet av perioden det gjelder

•            Har et korpolitisk vidsyn som går utover sin egen drift

•            Tør å eksperimentere med uttrykksformer, og trekker inn eksterne kunstneriske ressurser

•            Er aktive medspillere overfor andre kor, og gjester deres konserter som tilhørere

•            Inviterer gjerne andre kor med på felles prosjekter    

•              Er medlem i Norges Korforbund​   

 ​

Korproduksjon: (konsert eller korprosjekt)

Kriterier for årets korproduksjon:

•            Har produsert og gjennomført én eller flere egne konserter hvor koret har vært hovedaktør

•            Koret har tatt sats og prestert opp mot sitt beste

•            Produksjonen har vekket oppsikt, gjerne via kreativt og grensesprengende innhold

•            Koret har promotert sin produksjon godt i media og på sosiale medier

•            Korforestillingen har hatt et klart beskrevet og forståelig tema, gjerne med lokal forankring

•            Produksjonen har fått god respons fra tilskuere og fyldig dekning i media

•              Er medlem i Norges Korforbund

 

Rekrutteringsstunt:

​​

Kriterier for årets rekrutteringsstunt:

•            Koret har en rekrutteringsstrategi og jobber med rekruttering kontinuerlig

•            Koret har gjort utradisjonelle/ spennenende/ nyskapende grep for å rekruttere

•            Koret legger godt til rette for at nye medlemmer skal trives og lykkes med dette

•            Minst 5 medlemmer rekruttert til koret fra 1. august 2016 til 1. august 2017

•            Har vekket korinteresse i sitt område via å markedsføre seg på et utradisjonelt og kreativt vis

•              Er medlem i Norges Korforbund

 

Korby(gd):

​​

Kriterier for årets korby(gd):

•            Myndighetene støtter opp om lokale kor med kulturelle kommunale midler

•            Kulturskolen gir tilbud til lokale kor om kjøp av dirigenttjenester

•            Myndighetene tilrettelegger med gode rammebetingelser for korvirksomheten

•            Det finnes egnede øvings- og konsertlokaler for kor og korsang godt tilgjengelig

•            Lokalbefolkningen støtter opp omkring de lokale korene fra tilhørerplass

 

Inkluderingstiltak: (mottaker har fyller begge- eller ett av alternativene)

​​

Kriterier for årets inkluderingstiltak:

Alternativ 1

Samarbeid med flyktninger og innvandrere

Koret kan ha gjort følgende:

•            Koret har en bevisst holdning om å rekruttere flyktninger/innvandrere som kormedlemmer

•            Koret planlegger eller har gjennomført sangprosjekter sammen med innvandrere og flyktninger

•            Koret har bidratt til at unge flyktninger/innvandrere får tilbud om sang eller korsang

•              Er medlem i Norges Korforbund

 

Alternativ 2

Samarbeid med barn og unge sangere

Koret kan ha gjort følgende:

•            Etablert fadderordning for et barne- og ungdomskor i området sitt

•            Tatt initiativ til samarbeid med barne- og ungdomskor eller skoleklasser i grunnskolen

•            Gjennomført et korprosjekt sammen med kulturskolen eller lokale barne- eller ungdomskor

•              Er medlem i Norges Korforbund

Ærespris:

Kriterier for årets ærespris:

•            Kan være sanger, dirigent eller musiker. (f.eks. arrangør eller komponist av kormusikk)

•            Denne har utmerket seg i arbeid for – eller med kor

•            Har utført lang og tro tjeneste i eget kor, eller har ytet eksepsjonelt god innsats for korbevegelsen generelt

•            Har lagt ned en særskilt innsats for fellesskapet i eget kor eller på organisatorisk plan

•            Har vært i korbevegelsen over tid

•            Er, eller har vært medlem i Norges Korforbund​